Koulukiusaaminen kuriin

Tänä päivänä peräti viidennes suomalaisista nuorista kärsii mielenterveydellisestä häiriöstä. Syyt näiden taustalla ovat moninaiset. Turvallisen ympäristön puute, perheen tuen puute, kiusatuksi tuleminen, kiusaajana olo. Kiusaamisen vaikutukset nuoren tulevaisuuteen voivat olla tuntuvat.
Monilla kouluilla on omat keinonsa puuttua kiusaamiseen. Osassa kouluista ongelmaa yritetään jopa lakaista maton alle. Tämän hetkiset keinot puuttua kiusaamiseen ovat liian vähäiset. Olen tehnyt lakialoitteen (alla) koulurauha-asiamiehen nimittämisestä kuntiin.

Koulurauha-asiamies toimisi ulkopuolisena asiantuntijana haastavien kiusaamistapausten käsittelyssä, mikä mahdollistaisi vaikeidenkin tilanteiden rakentavan käsittelyn. Koulurauha-asiamies olisi helposti saavutettavissa ja kynnys yhteydenottoon olisi matala. Lisäksi koulurauha-asiamies varmistaisi, että kiusaamistapaus käsitellään loppuun asti.

Kirjoitin ennen pääsiäistä Facebook-sivuilleni puhelinnumerollani varustetun viestin ja pyysin ottamaan yhteyttä koulukiusaamiseen liittyen. Viestien ja puheluiden tulva oli valtava. Puhutaan sadoista yhteydenotoista pienen ajan sisällä ja niitä tulee yhä edelleen. Viimeksi eilen juttelin erään kiusatun perheenjäsenen kanssa. Kävin tammikuussa parin kiusatun kotona keskustelemassa asiasta. He ottivat yhteyttä, koska tilanne on sietämätön.
Kiusaaminen on tilastojen valossa vähentynyt tällä vuosituhannella, mutta ongelma on edelleen mittava. Toinen toistaan kamalampia tarinoita. KiVa-kouluhankkeella on ollut positiivisia vaikutuksia koulurauhaan ja yleiseen ilmapiiriin, mutta mukana olevissa kouluissa esiintyy kiusaamista kuten muuallakin.

Nyt tarvitaan myös uudenlaisia keinoja kiusaamisen kitkemiseksi. Koska KiVa-koulu maksaa, useat koulut ovat jääneet ulkopuolelle rahasyistä. Koulurauha-asiamies on konkreettinen ehdotus koulukiusaamisen vähentämiseksi.

Mitä seuraavaksi? Kiusaaminen on nostettava yhä vahvemmin esille. Ongelmia ei saa lakaista maton alle vaan ne pitää rohkeasti kohdata. On mietittävä konkreettisia keinoja koulurauhan parantamiseksi. Haastan kaikki Suomen kuntapoliitikot ja kansanedustajat yhdessä pohtimaan miten kiusaaminen saataisiin kuriin.

Välittäminen on se ase, jolla kiusaaminen lyödään. On tärkeää pitää silmät auki ja pitää puuttua heti, jos havaitsee kiusaamista. Tämä koskee meitä kaikkia. Kiusaamista ei saa hyväksyä millään tasolla.

Ritva ”Kike” Elomaa
kansanedustaja
puh. 050 5120 806

Lakialoite LA 13/2018 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Eduskunnalle
Lakialoitteessa ehdotetaan, että jokaisen kunnan tulisi nimittää koulurauha-asiamies. Koulurauha-asiamiehen tehtävä olisi neuvoa kouluja koulurauhaan tai kiusaamiseen liittyvissä asioissa sekä ratkoa kiusaamistapauksia ulkopuolisena asiantuntijana. Lisäksi koulurauha-asiamies seuraisi koulurauhan toteutumista sekä laatisi kunnan sivistyslautakunnalle ja valtuustolle vuosittain kertomuksen koulurauhan tilasta ja kehityksestä sekä toisi esille mahdolliset kehitysehdotukset.

Aloitteessa ehdotettava koulurauha-asiamies voi olla joko päätoiminen tai sivutoiminen työntekijä, tai tehtävä voidaan yhdistää johonkin muuhun kunnan virkaan. Koulurauha-asiamiehellä olisi valtuudet ottaa vastaan ilmoitukset koulukiusaamista koskien tai muihin vakaviin koulurauhaa häiritseviin asioihin liittyen. Hänellä tulisi olla riittävät valtuudet selvittää tapauksia salassapitovelvollisuudet ja kaikki muut säädökset huomioon ottaen. Lisäksi hänellä pitää olla valtuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kiusaamistapausten ratkaisemiseksi sekä erityisen vakavien tapausten kohdalla mahdollisuus saattaa ne asianomaisen lautakunnan tai muiden viranomaisten tietoon.

Koulukiusaaminen on vakava ongelma. Kiusaamisella on usein kauaskantoiset seuraukset, ja se saattaa vaikuttaa kiusaamisen uhriin läpi elämän. Kiusaaminen johtaa tutkimustulosten valossa usein vakaviin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin sekä lisää syrjäytymisriskiä, jos siihen ei puututa tarpeeksi tehokkaasti ja riittävän ajoissa. Henkilötasolla kiusaaminen aiheuttaa valtavasti inhimillistä kärsimystä, ja yhteiskunnalle siitä seuraa merkittäviä kustannuksia. Vaikuttavaan ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen on panostettava, jotta kiusaamista saadaan vähennettyä.

Koulukiusaamisen ehkäisyyn ei olla toistaiseksi löydetty tarpeeksi tehokkaita keinoja. Kiusaamistapauksiin puuttuminen on usein haastavaa koulun henkilökunnan näkökulmasta. Henkilökohtaiset suhteet oppilaisiin ja oppilaiden vanhempiin saattavat vaikeuttaa ongelmatilanteiden käsittelyä. Myös oppilaille voi toisinaan olla vaikeaa ilmoittaa kiusaamistapauksista koulun henkilökunnalle. Ulkopuolinen apu kiusaamistapausten ratkomiseen hyödyttäisi kaikkia osapuolia.

Koulurauha-asiamies vastaisi kunnan tai tietyn alueen perusasteen koulujen haastavien kiusaamistapausten ratkomisesta. Koulurauha-asiamies ei olisi näin ollen sidoksissa yksittäiseen kouluun tai koulujen henkilökuntaan. Koulurauha-asiamies olisi uudentyyppinen kanava puuttua koulukiusaamiseen ja seurata kunnissa koulurauhaan liittyvää kehitystä systemaattisesti. Koulurauha-asiamies helpottaisi koulujen henkilökunnan tilannetta kiusaamistapausten ratkomisessa sekä toisi asiantuntija-apua sekä tukea kaikille osapuolille. Lisäksi koulurauha-asiamiesten kautta saataisiin nykyistä parempi tilannekuva kiusaamisesta Suomen kouluissa.

 

Kirjoitettu 24.4.2018

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa